Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Duo Weddings alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2   In deze voorwaarden wordt verstaan onder Duo Weddings: Duo Weddings, statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 71.737.383.

1.3   Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naams Duo Weddings een bruiloft organiseert of een reservering daartoe pleegt. Tot een overeenkomst van stand is gekomen wordt een opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

1.4   Onder leverancier wordt verstaan degene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf goederen en/of diensten aanbiedt, dan wel levert, aan een door Duo Weddings te organiseren bruiloft.

1.5   Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

1.6   De opdrachtgever aanvaard de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Duo Weddings.

 

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per email) een aanbod van Duo Weddings aanvaard.

2.2     De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3     Offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.4     Indien Duo Weddings de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van de offerte is begonnen, nog zonder dat er een getekende overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld verkrijging van meer informatie dan welke staat beschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatie bezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.5     Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte genoemde aanbod, is Duo Weddings daartoe niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Duo Weddings anders aangeeft.

2.6     Een samengestelde prijsopgave verplicht Duo Weddings niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7     Aanbiedingen en offertes/voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1      Duo Weddings is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door Duo Weddings van de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst. Duo Weddings zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij heeft Duo Weddings een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

3.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Duo Weddings het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

3.3       De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van de opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Duo Weddings aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Duo Weddings worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Duo Weddings zijn verstrekt, heeft Duo Weddings het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5       Duo Weddings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Duo Weddings is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of incomplete gegevens.

3.6       Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Duo Weddings overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Duo Weddings om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Duo Weddings.

 

Artikel 4. Wijzigen van de overeenkomst

4.1      Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2       Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Duo Weddings de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3       Duo Weddings behoudt zich het recht voor om wettelijk opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Duo Weddings is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.4      Bovendien mag Duo Weddings het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Duo Weddings, dat in redelijkheid niet van Duo Weddings mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Duo Weddings zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Duo Weddings zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan, vermelden.

 

Artikel 5. Leveringstermijnen

5.1      Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Duo Weddings.

5.2       Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Duo Weddings. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Honorarium

Het honorarium van Duo Weddings is exclusief onkosten van Duo Weddings en exclusief declaraties van door Duo Weddings ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Betaling

7.1      Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd, Bij de organisatie van het gehele evenement wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 60% na het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst, 20% vier maanden voor het evenement en 20% vier weken voor het evenement. Indien er gebruik gemaakt wordt van deelplanning dan wel enkel ceremoniemeesterschap wordt het overeengekomen bedrag gefactureerd in twee delen: 60% na ondertekenen van de opdrachtovereenkomst en 40% vier weken voor het evenement.

7.2       Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en Duo Weddings.

7.3       Na het evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie van de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst.

7.4       Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.5       De opdrachtgever die niet tijdig betaald is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Duo Weddings is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Duo Weddings is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag.

7.6       Duo Weddings heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. Duo Weddings kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.7       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 8. Onderzoek en klachten

8.1       Klachten dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van het evenement, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Duo Weddings te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Duo Weddings in staat is adequaat te reageren.

8.2       Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Duo Weddings slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 9. Opzegging, beëindiging of opschorting van de overeenkomst

9.1      Duo Weddings heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

9.2       Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Duo Weddings gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden door opdrachtgever, zijn de vorderingen van Duo Weddings op opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Duo Weddings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4       Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Duo Weddings gemaakt kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor het evenement, of 70% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor het evenement, of 90% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor het evenement. Terwijl annulering op de dag van het evenement zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffend evenement door opdrachtgever aan Duo Weddings impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke Duo weddings aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en schade

10.1    Duo Weddings zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Duo Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Duo Weddings voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden voor een fout van Duo Weddings die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Duo Weddings slechts voor directe schade aansprakelijk tot het maximum van het overeengekomen bedrag.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Dup Weddings in de nakomen van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Duo Weddings toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 Duo Weddings is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het werven van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Duo Weddings gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarden de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst volgt.

10.4     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Duo Weddings of zijn ondergeschikten.

10.5     Duo Weddings is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Duo Weddings of derden.

 

Artikel 11. Uitbesteding werk aan derden

11.1    Producten en/of diensten die niet door Duo Weddings zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers. Betaling van deze toeleveranciers geschiedt via opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen,

11.2     Duo Weddings is niet verantwoordelijk voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.

11.3     Indien Duo Weddings als tussenpersoon fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake het evenement verricht, kan Duo Weddings nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.

11.4     Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal Duo Weddings pogen hiertussen te bemiddelen. Echter, Duo Weddings kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in het product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

 

Artikel 12. Rechten en geheimhouding

12.1    Niets van wat opdrachtgever van Duo Weddings heeft ontvangen mag worden verveelvoudigd, dmv druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, te openbaren of te exploiteren. Duo Weddings behoudt ten allen tijde de rechten.

12.2     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk al dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.3     Indien, op grond van de wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Duo Weddings zich gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Duo Weddings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Duo Weddings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1    Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Duo Weddings niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

13.2     Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk door Duo Weddings op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Duo Weddings bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

13.3     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4     Voor zover Duo Weddings ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Duo Weddings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1    De rechter in de vestigingsplaats van Duo Weddings is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Duo Weddings het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de recht bevoegde rechter.

14.2     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Duo Weddings en de opdrachtgever is het Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.